Правила

„ОСВЕЖЕТЕ СЕ С NOARK“

Този текст съдържа задължителните правила и условия на състезанието „Освежи се с Noark“ (наричано по-долу „състезание“).

 1. Организатор, дата и място на състезанието
  1.1. Организатор на състезанието е NOARK Electric Europe s.r.o., със седалище Sezemická 2757/2, Прага 20, 193 00, идентификационен номер: 24123846, регистрирано в Търговския регистър, воден от Общинския съд в Прага, секция C, вписване 181277 , ("Организатор")
  1.2. Операторът на конкурса е NOARK Electric Europe s.r.o., със седалище Sezemická 2757/2, Прага 20, 193 00, Идентификационен номер на дружеството: 24123846, вписано в Търговския регистър, воден от Общинския съд в Прага, раздел C, вмъкване 181277, ("Оператор")
  1.3. Конкурсът продължава от 15 май 2023 г. до 15 юли 2023 г. или до изчерпване на количествата. Мястото на състезанието е страната България.
 2. Състезатели и правила
  2.1. Състезанието е отворено за всяко физическо лице на възраст над 18 години, (i) което има постоянно или временно пребиваване на територията на България и по време на състезанието е закупило продукт на Noark Electric Europe s.r.o. (С покупката той/тя има право да получи състезателна енергийна напитка) и въведе кода на състезанието на уебсайта www.noark-win.com.
  С въвеждането на кода на уебсайта по време на състезанието, Участникът се съгласява да участва в състезанието, както и с тези правила на състезанието.
  2.2. Само лицата, закупили продукт от Noark Electric Europe s.r.o. в избрани точки за продажба могат да участват в състезанието. Служители и лица в подобна връзка с Организатора, Оператора или други лица, участващи в провеждането на конкурса за Организатора и лица, близки до тези лица, съгласно раздел 22 от Закон № 89/2012 Гражданския кодекс, нямат право да участват в състезанието.
  2.3. Условието за участие в състезанието е с покупката на NOARK продукт да се получи и състезателен продукт с безплатна регистрация на състезателния код на сайта www.noark-win.com.
  2.4. Един участник може да въведе максимум един код на ден в периода на състезанието.
  2.5. Всички Участници, които не отговарят на условията за участие в състезанието, посочени в тези правила на конкурса или нарушават тези правила, ще бъдат автоматично изключени от състезанието.
 3. Печалби и начин за определяне на победителя
  3.1. По време на състезателния период, 5 победители на зарядни Powerbank Samsung ще бъдат избрани всяка седмица. В състезанието има общо 45 зарядни Powerbank на Samsung.
  3.2. По време на състезателния период всеки месец ще бъде избиран 1 победител за електрически скутери („Основна награда“). В състезанието има общо 2 електрически скутера.
  3.3. Победителите ще бъдат изтеглени от случаен принцип всеки вторник на следващата седмица и ще бъдат обявени на уебсайта https://www.noark-electric.cz/bg/blog.
  3.4. Организаторът има право да изиска предоставянето на фактура/касов бон, за да потвърди, че придобиването на наградата се основава на покупката.
  3.5. Победителят ще бъде обявен на уебсайта на състезанието и на уебсайта на Организатора www.noark-electric.bg.
  3.6. Победителят е длъжен да се договори за предаването на наградата не по-късно от 7 дни след получаване на имейла. Ако този срок не бъде спазен, Организаторът има право да реши, че наградата ще бъде отнета в полза на Организатора. В такъв случай Организаторът си осигурява правото да присъди наградата на заместващ определен участник по преценка на Организатора, например нова селекция.
  3.7. Наградата не може да се преотстъпва. Победителят не е длъжен да приеме. Наградата не подлежи на замяна и се определя от Организатора. Победителят няма право на еквивалентна награда (напр. материална или финансова). Организаторът си запазва правото да променя наградата по оперативни причини.
  3.8. Участникът потвърждава, че Организаторът ще предостави на победителя безплатно награда. Участникът няма право да изисква замяна на наградата от Организатора или да предявява други претенции, произтичащи от евентуалните й дефекти.
  3.9. Показаната в рекламните материали награда е илюстративна, може да не отговаря на марката на предоставената награда.
 4. Други условия, права и задължения
  4.1. Участниците в състезанието са обвързани с правилата и се задължават да спазват обявените или публикувани инструкции на Организатора. С участието си в конкурса всеки Участник се съгласява с неговите условия и клаузите на настоящите правила. Участниците, действащи в нарушение на тези правила или които не отговарят на условията на този конкурс, ще бъдат изключени от конкурса и тяхната регистрация няма да бъде включена в оценката на конкурса. Участниците, действащи в нарушение на тези правила, ще бъдат изключени без никакво, дори частичнa компенсация от страна на Организатора.
  4.2. Организаторът по никакъв начин не се ангажира с тези правила на състезанието по отношение на Участниците в конкурса. Участниците в състезанието нямат право на никаква компенсация от Организатора, освен посоченота в тези правила.
  4.3. В случай, че Участникът използва неразрешени средства (особено технически или организационни и др.), които ще осигурят предимство в състезанието, или по какъвто и да е начин да ограничат възможността за честна конкуренция или да повлияят на реда на други участници, Организаторът има право да отхвърли такъв Участник и неговия код(ове) на състезанието.
  4.4. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на наградата, в случай че победителят не я вземе. Организаторът не носи отговорност и за неизпращане на уведомлението за награда в случай на проблем в предаването на данните.
  4.5. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми във връзка с участието в състезанието (особено функционалността на Интернет) или за действията на трети страни в Интернет. Освен това, Организаторът не носи отговорност за предоставяне на грешен телефонен номер и имейл адрес от Участника по време на регистрацията в сайта на конкурса.
  4.6. Други отношения, които не са изрично уредени от тези правила, се уреждат от законите на България???/Чешката република.
  4.7. Организаторът има право да проверява спазването на тези правила и съдържащите се в тях условия на състезанието от всеки един от Участниците в състезанието. Всички въпроси, спорове или жалби, свързани със състезанието, се оценяват и окончателно разрешават от Организатора. Печалбите не могат да бъдат отнесени към съда.
 5. Обработване на лични данни
  5.1. В конкурса се обработват личните данни на Участниците и на спечелилия основната награда. Тези лични данни ще бъдат обработвани като част от състезанието в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, по-специално Регламент № 2016/679 на ЕС относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни ("Наредба").
  5.2. В рамките на провеждането на конкурса, Организаторът действа като администратор по смисъла на Регламента, тъй като определя целта и средствата за обработка на личните данни на Победителя и Участниците. Лицето за контакт с Победителите и Участниците като субекти на данни е лицето за контакт на организатора (Служител за поверителност, имейл: [email protected])
  5.3. Организаторът обработва личните данни на Участниците в диапазона от име, фамилия, фирма, място на закупуване, телефон и електронен адрес. Тези лични данни се обработват по време на състезанието за целите на провеждането му и се изтриват в рамките на 1 месец след приключване на конкурса.
  5.4. Правното основание за обработката на личните данни на Участниците и Победителите са тези Правила, и първоначалната регистрация за участие в състезанието представлява обвързващо съгласие за условията на състезанието; следователно обработването на лични данни на Победителите и Участниците е необходимо за изпълнението на това споразумение от Организатора и следователно не се изисква съгласието на Участниците и Победителя като заинтересовани лица.
  5.5. Личните данни на Победителите ще бъдат съхранявани за период от 3 години от датата на приключване на състезанието или дори по-дълго, ако това запазване е необходимо за изпълнение на законово задължение на Организатора, за така определения от закона период.
  5.6. Предоставянето на лични данни от победителя е условие за прехвърляне на наградата (изискване, необходимо за изпълнение на договора). Ако печелившият откаже да предостави лични данни, печелившият не може да бъде награден.
  5.7. С настоящото Организаторът уведомява Участниците и Печелившите съгласно Регламента за правото им на:
  а) да поиска достъп до лични данни от Организатора;
  (б) коригиране или изтриване или ограничаване на обработката на лични данни;
  в) преносимостта на личните данни;
  г) подадете жалба до надзорния орган (Служба за защита на личните данни на Чешката република, [email protected]).
 6. Валидност на състезателните правила
  6.1. Тези правила на състезанието са достъпни на уебсайта на състезанието www.noark-win.com и влизат в сила на 15.5. 2023 г.