Reeglid

„Premeerime teid ostu eest. Usaldusväärselt“

See tekst sisaldab siduvaid reegleid ja kampaania tingimusi osalemaks loosimises „Premeerime teid ostu eest. Usaldusväärselt“ (edaspidi „loosimine“).

 1. Loosimise korraldaja, kuupäev ja koht
  1. Loosimise korraldaja on NOARK Electric Europe s.r.o., asukohaga Sezemická 2757/2, Praha 20, 193 00, äriregistri number: 24123846, registreeritud Praha linnakohtu peetavas äriregistris, C jao sisestus 181277 („korraldaja“)
  1. Loosimise korraldaja on NOARK Electric Europe s.r.o., asukohaga Sezemická 2757/2, Praha 20, 193 00, ettevõtte äriregistrinumber: 24123846, kantud Praha linnakohtu peetava äriregistri C jao sisestusnumber 181277 („operaator“).
  1. Loosimine kestab 1. juunist 2022 kuni 30. juunini 2022 või kuni kaup otsa saab. Loosimise toimumiskoht on Eesi Vabariik.
 • Osalejad ja reeglid

2.1. Loosimises võivad osaleda kõik üle 18-aastased füüsilised ja juriidilised isikud, (i) kellel on alaline või ajutine elukoht ja tegevuskoht Eesti Vabariigi territooriumil ja kes loosimise ajal ostab mis tahes Noark Electric Europe s.r.o. toote. (Ostmisel on neil õigus saada loositeemaline purk energiajooki) ning sisestada purgist loosimiskoodi loosimise kodulehel www.noark-win.com.

(„Pool“). Loosimises veebilehel koodi sisestamisega nõustub osaleja osalema loosimises ja kinni pidama käesolevatest reeglitest.

2.2. Loosimises saab osaleda vaid isik, kes on ostnud Noark Electric Europe s.r.o. toote valitud müügipunktidest. Töötajad ja isikud, kes on lähedases suhtes korraldaja, operaatori või muude neile lähedaste isikutega, kes osalevad korraldaja loosimise läbiviimises ei tohi loosimises osaleda vastavalt Tsiviilseadustiku seaduse nr 89/2012 § 22 lõikele 22.

2.3. Loosimises osalemise tingimuseks on kampaaniatoote ostmine ja loosimiskoodi tasuta registreerimine veebilehel www.noark-win.com.

2.4. Üks osaleja võib loosimise toimumisaja jooksul sisestada maksimaalselt ühe koodi päevas.

2.5. Kõik osalejad, kes järgi käesolevaid loosimistingimusi või rikuvad antud reegleid, arvatakse automaatselt loosimisest välja.

 • Võidud ja võitja väljaselgitamise meetod

3.1. Loosimisperioodi lõpus valitakse välja üks 500 eruone ettemakstud tankimiskaardi („peaauhind“) võitja.

3.2. Võitja loosib välja juhusgeneraator Instagrami otse-eetris nädal pärast loosimisperioodi lõppu.

3.3. Korraldajal on õigus nõuda arve esitamist kontrollimaks, et loosipurgi soetamise aluseks oli selle ostmine.

3.4. Võitja avaldatakse loosimise kodulehel ja korraldaja stendidel saidil www.noark-electric.__.

3.5. Võitja on kohustatud auhinna üleandmises kokku leppima hiljemalt 7 päeva jooksul peale e-kirja saamist. Kui seda tähtaega ei järgita, on korraldajal õigus otsustada, et auhind jääb korraldajale. Korraldaja tagab sellisel juhul õiguse väljastada auhind korraldaja äranägemisel määratud osalejale, näiteks uue võitja valimise teel.

3.6 Auhind ei ole ülekantav. Võitja ei ole kohustatud võitu vastu võtma. Auhind ei ole ümbervahetatav ja selle määrab korraldaja. Võitjal ei ole õigust ühelegi auhinna (nt materiaalsele või rahalisele) ekvivalendile. Korraldaja jätab endale õiguse muuta auhinda vastavalt vajadusele.

3.7. Osaleja saab aru, et korraldaja annab võitjale auhinna välja tasuta. Osalejal ei ole õigust nõuda korraldajalt auhinna ümbervahetamist ega esitada muid selle võimalikest puudustest tulenevaid pretensioone. Korraldaja ei anna osalejale mingeid garantiisid tankurite saadavuse või võidu realiseerimise suhtes.

3.8. Reklaammaterjalides näidatud auhind on illustratiivne, see ei pruugi vastata üleantava auhinna vormile. Võitjal ei ole õigust tanklat valida.

 • Muud tingimused, õigused ja kohustused

4.1 Loosimises osalejad on seotud reeglitega ja on kohustatud järgima korraldaja korduvalt väljakuulutatud või avaldatavaid juhiseid. Loosimises osalemisega nõustub iga osaleja selle tingimuste ja käesolevates reeglites sätestatuga. Osalejad, kes tegutsevad käesolevaid reegleid rikkudes või ei vasta käesoleva loosimise tingimustele, arvatakse loosimisest välja ning nende registreerimist ei arvestata. Osalejad, kes tegutsevad käesolevaid reegleid rikkudes, arvatakse loosimisest välja ja neil pole õigust saada mitte mingit kompensatsiooni ega ka osalist võitu.

4.2. Korraldaja ei võta endale kohustust neid reegleid loosimises osalejate suhtes rakendama. Loosimises osalejatel ei ole õigust saada korraldajalt muid hüvesid kui käesolevates reeglites sätestatu.

4.3. Juhul, kui osaleja kasutab volitamata vahendeid (eelkõige tehnilisi või korralduslikke vms), mis tagab neile loosimises eelise või piirab mingil moel ausa konkurentsi võimalust või mõjutab teiste osalejate võidupositsiooni, on korraldajal õigus sellised osalejad ja nende koodid loosimisest eemaldada.

4.4. Korraldaja ei kanna mingit vastutust, kui osaleja oma võidule järgi ei tule. Korraldaja ei vastuta ka andmeedastuse defektide korral auhinnateate kättetoimetamata jätmise eest.

4.5. Korraldaja ei vastuta tehniliste ühendusprobleemide eest seoses loosimises osalemisega (eelkõige interneti funktsionaalsusega) ega kolmandate isikute tegevuse eest internetis. Lisaks ei vastuta korraldaja selle eest, et osaleja on loosimise veebilehel registreerimisel andnud vale telefoninumbri ja e-posti aadressi.

4.6. Teisi suhteid, mida nende reeglitega otseselt ei reguleerita, reguleerivad Tšehhi Vabariigi seadused.

4.7. Korraldajal on õigus kontrollida käesolevate reeglite ja neis sisalduvate loosimistingimuste täitmist iga loosimises osaleja poolt. Kõik loosimisega seotud küsimused või vaidlused või kaebused hindab ja lahendab lõplikult korraldaja. Võitu ei saa kohtus välja nõuda.

 • Isikuandmete töötlemine

5.1. Loosimise käigus töödeldakse osalejate ja peaauhinna võitja isikuandmeid. Neid isikuandmeid töödeldakse loosimise raames kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega, eelkõige EL määrusega nr 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste isikute andmete vaba liikumise kohta („määrus“).

5.2. Loosimise elluviimise raames tegutseb korraldaja määruse mõistes andmehaldajana, kuna määrab võitja ja osalejate isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendid. Võitjate ja osalejate kui andmesubjektide kontaktiks on korraldaja kontaktisik (privaatsusametnik, e-post: [email protected])

5.3. Korraldaja töötleb osalejate isikuandmeid ees-, perekonnanime, ettevõtte, ostukoha, telefoni ja e-posti aadressi ulatuses. Neid isikuandmeid töödeldakse loosimise käigus selle elluviimise eesmärgil ja kustutatakse 1 kuu jooksul peale loosimise lõppemist.

5.4. Osalejate ja võitjate isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on käesolevad eeskirjad ja loosimisel osalemise esimene hetk on siduv kokkulepe loosimise tingimuste kohta; võitjate ja osalejate isikuandmete töötlemine on seega vajalik käesoleva lepingu täitmiseks korraldaja poolt ning seetõttu ei ole osalejate ja võitja kui asjassepuutuvate isikute nõusolek vajalik.

5.5. Võitjate isikuandmeid säilitatakse 3 aastat alates loosimise lõppemise kuupäevast või isegi kauem, kui selline säilitamine on vajalik korraldaja juriidilise kohustuse täitmiseks seadusega määratud aja jooksul.

5.6. Võitja poolt isikuandmete esitamine on auhinna üleandmise tingimus (nõue lepingu täitmiseks). Kui võitja keeldub isikuandmete esitamisest, ei saa võitjat autasustada.

5.7. Korraldaja teavitab käesolevaga osalejaid ja võitjaid vastavalt määrusele nende õigustest:

a) taotleda korraldajalt juurdepääsu isikuandmetele;

b) isikuandmete parandamisest või kustutamisest või töötlemise piiramisest;

c) isikuandmete ülekantavusest;

d) esitada kaebus järelevalveasutusele (Tšehhi Vabariigi isikuandmete kaitse büroo, [email protected]).

 • Loosimisreeglite kehtivus

6.1. Käesolevad loosimisreeglid on kättesaadavad loosimise kodulehel www.noark-win.com ja jõustuvad 1.6. 2022. aastal.