Taisyklės

“Mes jums atsilyginsime už pirkinį. Patikimai”

Šiame tekste pateikiamos privalomosios konkurso „Mes apdovanosime jus už pirkinį. Patikimai“ (toliau - konkursas) taisyklės ir sąlygos.

 1. Konkurso organizatorius, data ir vieta
  1. Konkurso organizatorius yra bendrovė „NOARK Electric Europe s.r.o.“, kurios buveinė registruota adresu Sezemická 2757/2, Praha 20, 193 00, registracijos numeris: 24123846, bendrovė įregistruota Prahos municipalinio teismo komerciniame registre, C skyriuje, intarpas 181277, (toliau - Organizatorius).
  1. Konkurso vykdytojas yra bendrovė „NOARK Electric Europe s.r.o.“, kurios buveinė registruota adresu Sezemická 2757/2, Praha 20, 193 00, registracijos numeris: 24123846, bendrovė įregistruota Prahos municipalinio teismo komerciniame registre, C skyriuje, intarpas 181277, (toliau - Vykdytojas).
  1. Konkursas vyksta nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. arba iki tol, kol bus išeikvotos sandėlio atsargos. Konkurso vieta yra LIETUVA.
 • Konkurso dalyviai ir taisyklės 

2.1. Konkurse gali dalyvauti bet kuris vyresnis nei 18 metų fizinis asmuo, (i) turintis nuolatinę ar laikiną gyvenamąją vietą LIETUVOS teritorijoje ir konkurso metu įsigyjantis bet kurį „Noark Electric Europe s.r.o.“ produktą (pirkdamas jis/ji turi teisę gauti konkurso skardinę su energiniu gėrimu.) bei konkurso interneto svetainėje www.noark-win.com įvedantis konkurso kodą, rastą ant gėrimo skardinės.

(Šalis). Konkurso metu įvesdamas kodą interneto svetainėje, Dalyvis sutinka dalyvauti konkurse ir sutinka su šiomis konkurso taisyklėmis.

2.2. Konkurse gali dalyvauti tik asmuo, įsigijęs „Noark Electric Europe s.r.o.“ produktą pasirinktose prekybos vietose. Konkurse nedalyvauja Organizatoriaus, Vykdytojo ar kitų asmenų, dalyvaujančių Organizatoriaus naudai įgyvendinant konkursą, darbuotojai ir asmenys, esantys panašiuose santykiuose su Organizatoriumi, Vykdytoju ar kitais Organizatoriaus naudai dalyvaujančiais asmenimis, ir šiems asmenims artimi asmenys pagal Civilinio kodekso įstatymo Nr. 89/2012 Coll. 22 straipsnį.

2.3. Dalyvavimo konkurse sąlyga yra konkurso produkto įsigijimas ir nemokama konkurso kodo registracija interneto svetainėje www.noark-win.com.

2.4. Vienas dalyvis gali įvesti ne daugiau kaip vieną kodą per dieną pasirinktu konkurso laikotarpiu.

2.5. Visi Dalyviai, neatitinkantys šiose konkurso taisyklėse nurodytų dalyvavimo konkurse sąlygų arba pažeidę šias taisykles, bus automatiškai pašalinti iš konkurso.

 • Laimėjimai ir laimėtojo nustatymo būdas 

3.1. Pasibaigus konkurso laikotarpiui, bus išrinktas vienas 500 EUR vertės išankstinio mokėjimo degalų papildymo kortelės laimėtojas (toliau - Pagrindinis prizas).

3.2. Laimėtojas bus išrinktas atsitiktinės atrankos generatoriumi tiesiogiai „Instagram“ tinkle praėjus savaitei po konkurso laikotarpio pabaigos. 

3.3. Organizatorius turi teisę paprašyti pateikti sąskaitą faktūrą, kad įsitikintų, jog konkurso skardinė buvo įsigyta kaip pirkinys.

3.4. Nugalėtojas bus nurodytas konkurso interneto svetainėje ir Organizatoriaus stenduose www.noark-electric.com stenduose.

3.5. Laimėtojas privalo susitarti dėl prizo perdavimo ne vėliau kaip per 7 dienas nuo elektroninio laiško gavimo dienos. Nesilaikant šio termino, Organizatorius turi teisę nuspręsti, kad prizas atitenka Organizatoriui. Tokiu atveju Organizatorius užsitikrina teisę prizą įteikti kitam paskirtam dalyviui Organizatoriaus nuožiūra, pvz., renkant iš naujo.

3.6. Prizas neperduodamas. Laimėtojas neprivalo jį priimti. Prizas nekeičiamas ir jį nustato Organizatorius. Laimėtojas neturi teisės gauti jokio prizo ekvivalento (pvz., materialinio ar finansinio). Organizatorius pasilieka teisę keisti prizą dėl priežasčių, susijusių su jo veikla.

3.7. Dalyvis pripažįsta, kad Organizatorius laimėtojui prizą suteiks nemokamai. Dalyvis neturi teisės reikalauti, kad Organizatorius pakeistų prizą, ar reikšti kitų pretenzijų dėl galimų jo trūkumų. Organizatorius nesuteikia Dalyviui jokių garantijų dėl degalinių ar priimamų kortelių prieinamumo.

3.8. Reklaminėje medžiagoje pavaizduotas prizas yra iliustracinis, jis gali neatitikti pateikto prizo motyvo. Laimėtojas neturi teisės pasirinkti degalinę.

 • Kitos sąlygos, teisės ir įsipareigojimai

4.1. Konkurso dalyviai yra saistomi taisyklių ir privalo laikytis nuolat skelbiamų ar paskelbtų Organizatoriaus nurodymų. Dalyvaudamas konkurse, kiekvienas dalyvis sutinka su jo sąlygomis ir šių taisyklių nuostatomis. Dalyviai, veikiantys pažeisdami šias taisykles arba neatitinkantys šio konkurso sąlygų, bus pašalinti iš konkurso, o jų registracija nebus įtraukta į konkurso vertinimą. Dalyviai, pažeidžiantys šias taisykles, bus pašalinti iš konkurso be jokio, net dalinio pretenzijų tenkinimo iš Organizatoriaus pusės.

4.2. Organizatorius niekaip neįsipareigoja laikytis šių konkurso taisyklių dalyvių atžvilgiu. Konkurso dalyviai neturi teisės į jokį kitą, nei šiose taisyklėse nurodytą, Organizatoriaus teikiamą atlygį. 

4.3. Jei Dalyvis naudoja kokias nors neleistinas priemones (ypač technines, organizacines ir pan.), kurios užtikrintų pranašumą konkurse arba kaip nors apribotų sąžiningos konkurencijos galimybę ar turėtų įtakos kitų Dalyvių eiliškumui, Organizatorius turi teisę tokį Dalyvį ir jo konkurso kodą (-us) atmesti.

4.4. Organizatorius neatsako už prizo nepristatymą, jei laimėtojas neatsiima prizo. Organizatorius taip pat neatsako už pranešimo apie prizą nepristatymą, jei yra duomenų perdavimo defektų.

4.5. Organizatorius neatsako už bet kokias technines ryšio problemas, susijusias su dalyvavimu konkurse (ypač interneto funkcionalumą), ar trečiųjų šalių veiksmus internete. Be to, Organizatorius neatsako už tai, kad registruodamasis konkurso interneto svetainėje Dalyvis nurodė neteisingą telefono numerį ir el. pašto adresą.

4.6. Kitus šiose taisyklėse aiškiai nereglamentuotus aspektus reglamentuoja Čekijos Respublikos įstatymai.

4.7. Organizatorius turi teisę tikrinti, kaip kiekvienas konkurso Dalyvis laikosi šių taisyklių ir jose pateiktų konkurso sąlygų. Visus su konkursu susijusius klausimus, ginčus ar skundus vertina ir galutinai išsprendžia Organizatorius. Laimėjimai negali būti išieškomi teisme.

 • Asmens duomenų tvarkymas 

5.1. Konkurse tvarkomi Dalyvių ir pagrindinio prizo laimėtojo asmens duomenys. Šie asmens duomenys konkurso metu tvarkomi pagal galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus, visų pirma ES reglamentą Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - Reglamentas).

5.2. Įgyvendindamas konkursą, Organizatorius veikia kaip administratorius Reglamento prasme, nes jis nustato Laimėtojo ir Dalyvių asmens duomenų tvarkymo tikslą ir priemones. Laimėtojų ir Dalyvių, kaip duomenų subjektų, kontaktinis asmuo yra Organizatoriaus kontaktinis asmuo (privatumo apsaugos pareigūnas, el. paštas: [email protected])

5.3. Organizatorius tvarko Dalyvių asmens duomenis vardo, pavardės, įmonės, pirkimo vietos, telefono ir el. pašto adreso apimtyje. Šie asmens duomenys tvarkomi konkurso metu jo vykdymo tikslais ir ištrinami per 1 mėnesį nuo konkurso pabaigos.

5.4. Dalyvių ir Laimėtojų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra šios Taisyklės, kad pirmasis dalyvavimo konkurse momentas reiškia saistantį susitarimą dėl konkurso sąlygų; taigi Laimėtojų ir Dalyvių asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad Organizatorius galėtų įvykdyti šį susitarimą, todėl Dalyvių ir Laimėtojų, kaip susijusių asmenų, sutikimo nereikia.

5.5. Laimėtojų asmens duomenys bus saugomi 3 metus nuo konkurso pabaigos dienos arba dar ilgiau, jei toks saugojimas būtinas Organizatoriaus teisinei prievolei įvykdyti per teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

5.6. Laimėtojo asmens duomenų pateikimas yra prizo perdavimo sąlyga (reikalavimas, būtinas sutarčiai įvykdyti). Jei laimėtojas atsisako pateikti asmens duomenis, laimėtojas negali būti apdovanotas.

5.7. Organizatorius informuoja Dalyvius ir Laimėtojus pagal Reglamentą apie jų teisę:  

a) prašyti, kad Organizatorius suteiktų prieigą prie asmens duomenų;

(b) ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą;

(c) reikalauti asmens duomenų perkeliamumo;

d) pateikti skundą priežiūros institucijai (Čekijos Respublikos asmens duomenų apsaugos tarnybai, [email protected]).

 • Konkurso taisyklių galiojimas

6.1. Šios konkurso taisyklės skelbiamos konkurso interneto svetainėje www.noark-win.com ir įsigalioja 2022 m. 01.06. .