Taisyklės

“PASIKRAUK SU NOARK”


Šiame tekste pateikiamos privalomosios konkurso „ PASIKRAUK SU NOARK“ (toliau - konkursas) taisyklės ir sąlygos.

 1. Konkurso organizatorius, data ir vieta
  1.1. Konkurso organizatorius yra bendrovė „NOARK Electric Europe s.r.o.“, kurios buveinė registruota adresu Sezemická 2757/2, Praha 20, 193 00, registracijos numeris: 24123846, bendrovė įregistruota Prahos municipalinio teismo komerciniame registre, C skyriuje, intarpas 181277, (toliau - Organizatorius).
  1.2. Konkurso vykdytojas yra bendrovė „NOARK Electric Europe s.r.o.“, kurios buveinė registruota adresu Sezemická 2757/2, Praha 20, 193 00, registracijos numeris: 24123846, bendrovė įregistruota Prahos municipalinio teismo komerciniame registre, C skyriuje, intarpas 181277, (toliau - Vykdytojas).
  1.3. Konkurso laikotarpis nuo 2023 m. balandžio 10 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. arba tol, kol pasibaigs prizų kiekis. Konkurso šalis – Lietuva.
 2. Konkurso dalyviai ir taisyklės
  2.1. Konkurso gali dalyvauti bet kuris fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, kuris (i) nuolat ar laikinai gyvena Lietuvoje ir konkurso metu perka bet kurį Noark Electric Europe s.r.o. gaminį (įsigijęs turi teisę gauti energijos batonėlį), kurio vertė ne mažesnė nei 20 eurų, ir įveda batonėlio pakuotės unikalų registracijos kodą svetainėje www.noark-win.com.
  (Šalis). Konkurso metu įvesdamas kodą interneto svetainėje, Dalyvis sutinka dalyvauti konkurse ir sutinka su šiomis konkurso taisyklėmis.
  2.2. Konkurse gali dalyvauti tik asmuo, įsigijęs „Noark Electric Europe s.r.o.“ produktą pasirinktose prekybos vietose. Konkurse nedalyvauja Organizatoriaus, Vykdytojo ar kitų asmenų, dalyvaujančių Organizatoriaus naudai įgyvendinant konkursą, darbuotojai ir asmenys, esantys panašiuose santykiuose su Organizatoriumi, Vykdytoju ar kitais Organizatoriaus naudai dalyvaujančiais asmenimis, ir šiems asmenims artimi asmenys pagal Civilinio kodekso įstatymo Nr. 89/2012 Coll. 22 straipsnį.
  2.3. Dalyvavimo konkurse sąlyga yra konkurso produkto įsigijimas ir nemokama konkurso kodo registracija interneto svetainėje www.noark-win.com.
  2.4. Vienas dalyvis gali įvesti ne daugiau kaip vieną kodą per dieną pasirinktu konkurso laikotarpiu.
  2.5. Visi Dalyviai, neatitinkantys šiose konkurso taisyklėse nurodytų dalyvavimo konkurse sąlygų arba pažeidę šias taisykles, bus automatiškai pašalinti iš konkurso.
 3. Laimėjimai ir laimėtojo nustatymo būdas
  3.1. Akcijos laikotarpiu kiekvieną savaitę bus renkamas 1 Powerbank Samsung laimėtojas ("Savaitės prizas"). Iš viso konkurse dalyvauja 9 „Samsung“ maitinimo blokai.
  3.2. Akcijos laikotarpiu kiekvieną mėnesį bus renkamas 1 Elektrinio paspirtuko laimėtojas ("Pagrindinis prizas"). Konkurse iš viso dalyvauja 2 Elektriniai paspirtukai. Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Black.
  3.3. Laimėtojai bus atrinkti atsitiktiniu būdu kiekvieną kitos savaitės antradienį ir paskelbti svetainėje https://www.noark-electric.cz/lt/tinklarastis/pasikrauk-su-noark.
  3.4. Nugalėtojas bus nurodytas konkurso interneto svetainėje ir Organizatoriaus svetainėje www.noark-electric.com.
  3.5. Laimėtojas privalo susitarti dėl prizo perdavimo ne vėliau kaip per 7 dienas nuo elektroninio laiško gavimo dienos. Nesilaikant šio termino, Organizatorius turi teisę nuspręsti, kad prizas atitenka Organizatoriui. Tokiu atveju Organizatorius užsitikrina teisę prizą įteikti kitam paskirtam dalyviui Organizatoriaus nuožiūra, pvz., renkant iš naujo.
  3.6. Prizas neperduodamas. Laimėtojas neprivalo jį priimti. Prizas nekeičiamas ir jį nustato Organizatorius. Laimėtojas neturi teisės gauti jokio prizo ekvivalento (pvz., materialinio ar finansinio). Organizatorius pasilieka teisę keisti prizą dėl priežasčių, susijusių su jo veikla.
  3.7. Dalyvis pripažįsta, kad Organizatorius laimėtojui prizą suteiks nemokamai. Dalyvis neturi teisės reikalauti, kad Organizatorius pakeistų prizą, ar reikšti kitų pretenzijų dėl galimų jo trūkumų.
  3.8. Reklaminėje medžiagoje pavaizduotas prizas yra iliustracinis, jis gali neatitikti pateikto prizo.
 4. Kitos sąlygos, teisės ir įsipareigojimai
  4.1. Konkurso dalyviai yra saistomi taisyklių ir privalo laikytis nuolat skelbiamų ar paskelbtų Organizatoriaus nurodymų. Dalyvaudamas konkurse, kiekvienas dalyvis sutinka su jo sąlygomis ir šių taisyklių nuostatomis. Dalyviai, veikiantys pažeisdami šias taisykles arba neatitinkantys šio konkurso sąlygų, bus pašalinti iš konkurso, o jų registracija nebus įtraukta į konkurso vertinimą. Dalyviai, pažeidžiantys šias taisykles, bus pašalinti iš konkurso be jokio, net dalinio pretenzijų tenkinimo iš Organizatoriaus pusės.
  4.2. Organizatorius niekaip neįsipareigoja laikytis šių konkurso taisyklių dalyvių atžvilgiu. Konkurso dalyviai neturi teisės į jokį kitą, nei šiose taisyklėse nurodytą, Organizatoriaus teikiamą atlygį.
  4.3. Jei Dalyvis naudoja kokias nors neleistinas priemones (ypač technines, organizacines ir pan.), kurios užtikrintų pranašumą konkurse arba kaip nors apribotų sąžiningos konkurencijos galimybę ar turėtų įtakos kitų Dalyvių eiliškumui, Organizatorius turi teisę tokį Dalyvį ir jo konkurso kodą (-us) atmesti.
  4.4. Organizatorius neatsako už prizo nepristatymą, jei laimėtojas neatsiima prizo. Organizatorius taip pat neatsako už pranešimo apie prizą nepristatymą, jei yra duomenų perdavimo defektų.
  4.5. Organizatorius neatsako už bet kokias technines ryšio problemas, susijusias su dalyvavimu konkurse (ypač interneto funkcionalumą), ar trečiųjų šalių veiksmus internete. Be to, Organizatorius neatsako už tai, kad registruodamasis konkurso interneto svetainėje Dalyvis nurodė neteisingą telefono numerį ir el. pašto adresą.
  4.6. Kitus šiose taisyklėse aiškiai nereglamentuotus aspektus reglamentuoja Čekijos Respublikos įstatymai.
  4.7. Organizatorius turi teisę tikrinti, kaip kiekvienas konkurso Dalyvis laikosi šių taisyklių ir jose pateiktų konkurso sąlygų. Visus su konkursu susijusius klausimus, ginčus ar skundus vertina ir galutinai išsprendžia Organizatorius. Laimėjimai negali būti išieškomi teisme.
 5. Asmens duomenų tvarkymas
  5.1. Konkurse tvarkomi Dalyvių ir pagrindinio prizo laimėtojo asmens duomenys. Šie asmens duomenys konkurso metu tvarkomi pagal galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus, visų pirma ES reglamentą Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - Reglamentas).
  5.2. Įgyvendindamas konkursą, Organizatorius veikia kaip administratorius Reglamento prasme, nes jis nustato Laimėtojo ir Dalyvių asmens duomenų tvarkymo tikslą ir priemones. Laimėtojų ir Dalyvių, kaip duomenų subjektų, kontaktinis asmuo yra Organizatoriaus kontaktinis asmuo (privatumo apsaugos pareigūnas, el. paštas: [email protected])
  5.3. Organizatorius tvarko Dalyvių asmens duomenis vardo, pavardės, įmonės, pirkimo vietos, telefono ir el. pašto adreso apimtyje. Šie asmens duomenys tvarkomi konkurso metu jo vykdymo tikslais ir ištrinami per 1 mėnesį nuo konkurso pabaigos.
  5.4. Dalyvių ir Laimėtojų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra šios Taisyklės, kad pirmasis dalyvavimo konkurse momentas reiškia saistantį susitarimą dėl konkurso sąlygų; taigi Laimėtojų ir Dalyvių asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad Organizatorius galėtų įvykdyti šį susitarimą, todėl Dalyvių ir Laimėtojų, kaip susijusių asmenų, sutikimo nereikia.
  5.5. Laimėtojų asmens duomenys bus saugomi 3 metus nuo konkurso pabaigos dienos arba dar ilgiau, jei toks saugojimas būtinas Organizatoriaus teisinei prievolei įvykdyti per teisės aktuose nustatytą laikotarpį.
  5.6. Laimėtojo asmens duomenų pateikimas yra prizo perdavimo sąlyga (reikalavimas, būtinas sutarčiai įvykdyti). Jei laimėtojas atsisako pateikti asmens duomenis, laimėtojas negali būti apdovanotas.
  5.7. Organizatorius informuoja Dalyvius ir Laimėtojus pagal Reglamentą apie jų teisę:
  a) prašyti, kad Organizatorius suteiktų prieigą prie asmens duomenų;
  (b) ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą;
  (c) reikalauti asmens duomenų perkeliamumo;
  d) pateikti skundą priežiūros institucijai (Čekijos Respublikos asmens duomenų apsaugos tarnybai, [email protected]).
 6. Konkurso taisyklių galiojimas
  6.1. Šios konkurso taisyklės skelbiamos konkurso interneto svetainėje www.noark-win.com ir įsigalioja 2023 m. 10.04.