Noteikumi

"Mēs apbalvosim jūs par jūsu veikto pirkumu. Pavisam droši."

Šajā tekstā ir ietverti loterijas "Mēs apbalvosim jūs par jūsu veikto pirkumu. Pavisam droši." (turpmāk tekstā - "loterija") saistošie noteikumi un nosacījumi.

 1. Loterijas organizators, datums un vieta
  1. Loterijas organizators ir NOARK Electric Europe s.r.o., juridiskā adrese - Sezemická 2757/2, Prāga 20, 193 00, ID numurs: 24123846, reģistrēts Prāgas pilsētas tiesas vestajā komercreģistrā, C sadaļa, nodalījums nr. 181277, ("Organizators")
  1. Loterijas operators ir NOARK Electric Europe s.r.o., juridiskā adrese - Sezemická 2757/2, Prāga 20, 193 00, uzņēmuma identifikācijas numurs: 24123846, reģistrēts Prāgas pilsētas tiesas vestajā komercreģistrā, C sadaļa, nodalījums nr. 181277, ("Rīkotājs").
  1. Loterija norisinās laikā no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 30. jūnijam vai līdz pilnīgai krājumu izsniegšanai. Loterijas norises vieta ir Latvija.
 • Dalībnieki un noteikumi

2.1. Loterijā var piedalīties jebkura fiziska persona ("Puse"), kas vecāka par 18 gadiem, (i) kuras pastāvīgā vai pagaidu dzīvesvieta ir Latvijas teritorijā un kura loterijas norises laikā ir iegādājusies jebkuru Noark Electric Europe s.r.o. produktu (iegādājoties viņam ir tiesības saņemt loterijas skārdeni ar enerģijas dzērienu) un uz skārdenes norādīto loterijas kodu ievada loterijas mājaslapā www.noark-win.com. Ievadot kodu mājaslapā loterijas norises laikā, Dalībnieks piekrīt dalībai loterijā un šeit norādītajiem loterijas noteikumiem.

2.2. Tikai persona, kura ir iegādājusies Noark Electric Europe s.r.o. preci norādītajās tirdzniecības vietās var piedalīties loterijā. Darbinieki un personas, kas ir saistītās attiecībās ar Rīkotāju, Organizatoru vai citām personām, kas piedalās Organizatora loterijas īstenošanā, kā arī šīm personām pietuvinātas personas atbilstoši Civilkodeksa likuma Nr. 89/2012 Coll. 22. pantu, loterijā piedalīties nedrīkst.

2.3. Noteikums dalībai loterijā ir loterijas preces iegāde un loterijas koda bezmaksas reģistrācija mājaslapā www.noark-win.com.

2.4. Viens Dalībnieks var ievadīt ne vairāk kā vienu kodu dienā noteiktajā loterijas norises laikā.

2.5. Visi Dalībnieki, kuri neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem dalībai loterijā, vai pārkāpj šos noteikumus, tiek automātiski izslēgti no dalības loterijā.

 • Laimests un laimesta saņēmēja noteikšana

3.1. Loterijas norises laika beigās tiks izlozēts viens 500 eur priekšapmaksas degvielas uzpildes kartes ("Galvenā balva") ieguvējs.

3.2. Galvenās balvas ieguvējs tiks izlozēts nedēļu pēc loterijas norises laika beigām Instagram tiešraidē ar nejaušo skaitļu ģeneratoru.

3.3. Organizatoram ir tiesības pieprasīt iesniegt rēķinu, lai pārliecinātos, ka loterijas balvas saņemšanas pamatā ir patiešām veikts pirkums.

3.4. Uzvarētājs tiks norādīts loterijas mājaslapā un organizatora mājaslapā www.noark-electric.lv.

3.5. Uzvarētājam ir pienākums vienoties par balvas saņemšanu ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc e-pasta saņemšanas. Ja šis termiņš netiek ievērots, Organizators patur tiesīgs izlemt, ka balva tiek atdota Organizatoram. Šādā gadījumā Organizatoram ir tiesības pēc Organizatora ieskatiem piešķirt balvu kādam citam dalībniekam, piemēram, veicot jaunu izlozi.

3.6. Balva nav nododama citai personai. Uzvarētājam nav pienākuma pieņemt balvu. Balva nav apmaināma, un to nosaka Organizators. Uzvarētājs nav tiesīgs saņemt balvas jebkāda veida ekvivalentu (piemēram, materiālā vai finansiālā veidā). Organizators patur tiesības tā darbības radītu iemeslu dēļ mainīt balvu.

3.7. Dalībnieks saprot un pieņem, ka Organizators balvu uzvarētājam nodrošina bez maksas. Dalībnieks nav tiesīgs pieprasīt no Organizatora balvas apmaiņu vai izvirzīt citas pretenzijas, kas izriet no tās iespējamām nepilnībām. Organizators nesniedz Dalībniekam nekādas garantijas par benzīna sūkņu vai pieņemšanas karšu pieejamību.

3.8. Reklāmas materiālos redzamajai balvai ir ilustratīvs raksturs, tā var neatbilst izsniegtās balvas izskatam. Uzvarētājs nav tiesīgs izvēlēties degvielas uzpildes staciju.

 • Citi nosacījumi, tiesības un pienākumi

4.1. Sacensību dalībniekiem šie noteikumi ir saistoši, un viņu pienākums ir ievērot Organizatora regulāri izsludinātos vai publicētos norādījumus. Piedaloties loterijā, katrs Dalībnieks piekrīt tās nosacījumiem un norādījumiem. Dalībnieki, kuri rīkojas, pārkāpjot šos noteikumus, vai kuri neatbilst šī loterijas nosacījumiem, tiks izslēgti no sacensībām un viņu reģistrācija netiks iekļauta loterijas izlozē. Dalībnieki, kuri pārkāpj šos noteikumus, tiks izslēgti bez jebkādas, pat daļējas, gandarījuma atlīdzināšanas no Organizatora puses.

4.2. Organizators nekādā veidā neuzņemas saistības ievērot šos loterijas noteikumus attiecībā uz loterijas dalībniekiem. Loterijas dalībniekiem nav tiesību uz jebkādu Organizatora sniegtu atlīdzību, izņemot šajos noteikumos norādīto.

4.3. Gadījumā, ja Dalībnieks izmanto jebkādus neatļautus līdzekļus vai paņēmienus (jo īpaši - tehniskus vai organizatoriskus, u.c.), kas nodrošina priekšrocības loterijā, vai jebkādā veidā ierobežo godīgas konkurences iespējas, vai negatīvi ietekmē citu Dalībnieku dalību loterijā, Organizatoram ir tiesības šādu Dalībnieku un tā loterijas kodu (-us) izslēgt no dalības loterijā.

4.4. Organizators nav atbildīgs par balvas neizsniegšanu gadījumā, ja uzvarētājs balvu neizņem. Organizators nav atbildīgs arī paziņojuma neizsniegšanu par balvas laimēšanu datu pārraides defektu gadījumā.

4.5. Organizators nav atbildīgs par tehniskām savienojuma problēmām saistībā ar dalību loterijā (īpaši interneta funkcionalitāti), vai par trešo personu darbībām internetā. Turklāt Organizators nav atbildīgs par to, ka Dalībnieks reģistrācijas laikā loterijas mājaslapā ir norādījis nepareizu tālruņa numuru un e-pasta adresi.

4.6. Citi, šajos noteikumos neatrunātie jautājumi, tiek regulēti atbilstoši Čehijas Republikas tiesību aktiem.

4.7. Organizators ir tiesīgs pārbaudīt šo noteikumu un tajos ietverto loterijas nosacījumu ievērošanu no katra loterijas Dalībnieka puses. Visas ar loteriju saistītās lietas, strīdus vai sūdzības izvērtē un galīgi atrisina Organizators. Laimestu nevar pieprasīt tiesā.

 • Personas datu apstrāde

5.1. Loterijas ietvaros tiek apstrādāti Dalībnieku un galvenās balvas ieguvēja personas dati. Šie personas dati tiks apstrādāti loterijas ietvaros saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību, jo īpaši ES regulu Nr.2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu personu brīvu apriti ("Regula").

5.2. Loterijas norises ietvaros Organizators darbojas kā administrators Regulas izpratnē, jo nosaka Uzvarētāja un Dalībnieku personas datu apstrādes mērķi un līdzekļus. Uzvarētāju un dalībnieku kā datu subjektu kontaktpunkts ir organizatora kontaktpersona (amatpersona privātuma jautājumos, e-pasts: [email protected])

5.3. Organizators apstrādā Dalībnieku personas datus, kas ietver vārdu, uzvārdu, uzņēmumu, pirkuma vietu, tālruņa un e-pasta adreses. Šie personas dati tiek apstrādāti loterijas laikā tās īstenošanas nolūkos un tiek dzēsti 1 mēneša laikā pēc loterijas beigām.

5.4. Dalībnieku un Uzvarētāju personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir šie Noteikumi. Ņemot vērā, ka vienošanās par loterijas nosacījumiem un to ievērošanu ir saistoša no pirmā dalības brīža loterijā, kā arī ņemot vērā, ka Laimētāju un Dalībnieku personas datu apstrāde ir nepieciešama šo noteikumu izpildei no Organizatora puses, līdz ar to Dalībnieku un Uzvarētāja kā attiecīgo personu atsevišķa piekrišana personas datu apstrādei nav nepieciešama.

5.5. Uzvarētāju personas dati tiks glabāti 3 gadus pēc loterijas beigu datuma vai pat ilgāk, atbilstoši likumdošanā noteiktajam laikam, ja šāda saglabāšana ir nepieciešama Organizatora juridisko pienākumu izpildei.

5.6. Uzvarētāja personas datu sniegšana ir nosacījums balvas nodošanai (prasība, kas nepieciešama šo noteikumu izpildei). Ja uzvarētājs atsakās sniegt personas datus, šāds uzvarētājs nevar tikt apbalvots.

5.7. Ar šo Organizators informē Dalībniekus un Uzvarētājus par viņu tiesībām atbilstoši Regulai:

a) pieprasīt Organizatoram piekļuvi personas datiem;

(b) personas datu labošana vai dzēšana, vai apstrādes ierobežošana;

(c) personas datu pārnesamība;

d) iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Čehijas Republikas Personas datu aizsardzības birojam, [email protected]).

 • Loterijas noteikumu spēkā esamība

6.1. Šie loterijas noteikumi ir pieejami loterijas mājaslapā www.noark-win.com un stājas spēkā 2022. gada 01.jūnijā.