Zasady


"Doładuj się z Noark"


Poniższy tekst stanowi regulamin konkursu „Doładuj się z Noark (dalej zwanym „Konkursem”).

 1. Organizator, data oraz miejsce konkursu
  1.1. Organizatorem konkursu jest Noark Electric sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-005, przy ul. św. Michała 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405497, NIP: 1132852232; REGON: 145920395; kapitał zakładowy w wysokości 200,000.00 zł, ( dalej zwana "Organizatorem")

1.2. Operatorem konkursu jest Noark Electric sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-005, przy ul. św. Michała 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405497, NIP: 1132852232; REGON: 145920395; kapitał zakładowy w wysokości 200,000.00 zł, ( dalej zwana "Operatorem")

1.3. Konkurs trwa od 1 maja do 31 maja lub do wyczerpania zapasów i dotyczy jedynie wybranych punktów sieci partnerskiej marki Noark Electric.

 1. Zasady konkursu
  2.1. Konkurs skierowany jest do każdej osoby fizycznej, która ukończyła 18 lat, (i) która ma stałe lub czasowe miejsce zamieszkania na terytorium Polski w czasie trwania konkursu oraz zakupi dowolne produkty marki NOARK ELECTRIC za minimum 100 zł netto (Dokonując zakupu, jest on uprawniony do otrzymania konkursowego batona energetycznego.) i zarejestruje kod konkursowy z opakowania na stronie konkursu www.noark-win.com. Wpisując kod na stronie w trakcie trwania konkursu uczestnik wyraża zgodę na udział w konkursie oraz akceptuje treść niniejszego regulaminu.
  2.2. Tylko osoba, która kupiła produkt marki Noark Electric w wybranych punktach sprzedaży może wziąć udział w konkursie. Pracownicy i osoby pozostające w podobnym stosunku z Organizatorem, Operatorem lub innymi osobami uczestniczącymi w realizacji konkursu na rzecz Organizatora oraz osoby bliskie tym osobom na podstawie art. 22 ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego są wykluczone z konkursu.
  2.3. Warunkiem udziału w konkursie jest zakup dowolnego produktu marki Noark Electric oraz rejestracja kodu konkursowego i przygotowanie obowiązkowej pracy konkursowej opisanej na stronie www.noark-win.com.
  2.4. Praca konkursowa polega na odpowiedzi w 3-4 zdaniach na pytanie „co sprawia, że kupujesz produkty marki Noark Electric?”
  2.4. Jeden Uczestnik może wprowadzić maksymalnie jeden kod dziennie w wybranym okresie trwania konkursu.
  2.5. Wszyscy Uczestnicy, którzy nie spełniają warunków udziału w konkursie określonych w niniejszym regulaminie konkursu lub naruszają te zasady, zostaną automatycznie wykluczeni z konkursu.
 2. Nagroda oraz sposób wyłonienia zwycięzcy
  3.1. Na koniec konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który otrzyma kartę paliwową o wartości 2 000 zł brutto („nagroda główna”). Po każdym pełnym tygodniu konkursu zostanie wyłonionych 5 osób, które otrzymają Powerbank marki Samsung.
  3.2. Zwycięzcami zostaną ogłoszone osoby, których obowiązkowa praca konkursowa zostanie oceniona najwyżej przez komisję złożoną z przedstawicieli organizatora.
  3.3. Organizator ma prawo zażądać przedstawienia dowodu zakupu w celu zweryfikowania, czy nabycie konkursowego batonu nastąpiło w sposób prawidłowy
  3.4. Zwycięzca zostanie wymieniony na stronie internetowej konkursu oraz na stronie Organizatora https://www.noark-electric.cz/pl/blog/do-adowuj-z-noark.
  3.5. Nagroda jest niezbywalna. Zwycięzca nie jest zobowiązany do akceptacji. Nagroda nie podlega wymianie i jest ustalana przez Organizatora. Zwycięzcy nie przysługuje równowartość nagrody (np. rzeczowa lub finansowa). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody z przyczyn operacyjnych.
  3.6. Zwycięzca jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przekazanie nagrody nie później niż 7 dni po otrzymaniu wiadomości e-mail. W przypadku niedotrzymania tego terminu Organizator ma prawo do podjęcia decyzji o przepadku nagrody na rzecz Organizatora. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody zastępcy wyznaczonego uczestnika według uznania Organizatora, na przykład nowej selekcji.
  3.7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator przekaże zwycięzcy nagrodę nieodpłatnie. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania wymiany nagrody od Organizatora ani do dochodzenia innych roszczeń wynikających z jego ewentualnych wad. Organizator nie udziela Uczestnikowi żadnych gwarancji dotyczących dostępności dystrybutorów paliwa lub kart akceptacyjnych.
  3.8. Nagroda pokazana w materiałach reklamowych ma charakter poglądowy, nie może odpowiadać motywowi zgłoszonej nagrody. Zwycięzca nie ma prawa do wyboru stacji benzynowej.
 3. Inne warunki, prawa oraz obowiązki
  4.1. Uczestnicy konkursu są związani regulaminem i zobowiązani do stosowania się do stale ogłaszanych lub publikowanych poleceń Organizatora. Biorąc udział w konkursie, każdy Uczestnik wyraża zgodę na jego warunki oraz postanowienia niniejszego regulaminu. Uczestnicy działający z naruszeniem niniejszego regulaminu lub niespełniający warunków niniejszego konkursu zostaną wykluczeni z konkursu, a ich rejestracja nie będzie uwzględniana w ocenie konkursu. Uczestnicy działający z naruszeniem niniejszego regulaminu zostaną wykluczeni bez jakiejkolwiek choćby częściowej satysfakcji Organizatora.
  4.2. Organizator w żaden sposób nie zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu w stosunku do Uczestników konkursu. Uczestnikom konkursu nie przysługuje od Organizatora jakiekolwiek inne zadowolenie niż określone w niniejszym regulaminie.
  4.3. W przypadku zastosowania przez Uczestnika jakichkolwiek niedozwolonych środków (zwłaszcza technicznych, organizacyjnych itp.), które zapewnią przewagę w konkursie lub w jakikolwiek sposób ograniczą możliwość uczciwej konkurencji lub wpłyną na innych Uczestników, Organizator uprawniony do odrzucenia takiego Uczestnika i jego kodu (ów) konkursowych.
  4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody w przypadku jej nieodebrania przez zwycięzcę. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za niedostarczenie zawiadomienia o nagrodzie w przypadku jakiejkolwiek wady transmisji danych.
  4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne z połączeniem w związku z uczestnictwem w konkursie (w szczególności funkcjonalność sieci Internet) ani za działania osób trzecich w sieci Internet. Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika podczas rejestracji na stronie konkursu błędnego numeru telefonu i adresu e-mail.
  4.6. Pozostałe stosunki nieuregulowane wyraźnie niniejszym regulaminem podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego
  4.7. Organizator jest uprawniony do sprawdzenia przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zawartych w nim warunków konkursu przez każdego z Uczestników konkursu. Wszelkie sprawy lub spory lub reklamacje związane z konkursem są oceniane i ostatecznie rozstrzygane przez Organizatora. Wygrane nie mogą być egzekwowane w sądzie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych
  5.1. W ramach konkursu przetwarzane są dane osobowe Uczestników oraz laureata nagrody głównej. Niniejsze dane osobowe będą przetwarzane w ramach konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia UE nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. danych („Rozporządzenie”).
  5.2. W ramach realizacji konkursu Organizator pełni rolę administratora w rozumieniu Regulaminu, ponieważ określa cel i sposób przetwarzania danych osobowych Laureata i Uczestników. Punktem kontaktowym dla Zwycięzców i Uczestników jako osób, których dane dotyczą, jest osoba kontaktowa organizatora (Specjalista ds. marketingu, e-mail: [email protected])
  5.3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie imienia, nazwiska, firmy, miejsca zakupu, telefonu i adresu e-mail. Te dane osobowe przetwarzane są w trakcie trwania konkursu w celu jego realizacji i są usuwane w ciągu 1 miesiąca od zakończenia konkursu.
  5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników i Laureatów jest niniejszy Regulamin, zgodnie z którym pierwszy moment udziału w konkursie stanowi wiążącą zgodę na warunki konkursu; przetwarzanie danych osobowych Laureatów i Uczestników jest zatem niezbędne do realizacji niniejszej umowy przez Organizatora, w związku z czym zgoda Uczestników i Laureata jako zainteresowanych osób nie jest wymagana.
  5.5. Dane osobowe Laureatów będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia zakończenia konkursu lub nawet dłużej, jeżeli takie przechowywanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, przez okres w ten sposób określony przepisami prawa.
  5.6. The provision of personal data by the winner is a condition for the transfer of the prize (a requirement needed to fulfil the contract). If the winner refuses to provide personal data, the winner cannot be awarded.
  5.7. Organizator niniejszym informuje Uczestników i Laureatów, iż zgodnie z Regulaminem przysługuje im prawo do:
  a) żądania dostępu do danych osobowych od Organizatora;
  b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  c) możliwość przenoszenia danych osobowych;
  d) złożyć skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych Rzeczypospolitej Polskiej)
  6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://noark-win.com/pl/homepage-pl/ i jest ważny od dnia 01.05.2023 r.