Pravila

"Napolni z Norkom"

To besedilo vsebuje zavezujoča pravila in pogoje nagradne igre "Popolni z Norkom" (v nadaljevanju "natečaj").

1. Organizator, datum in kraj tekmovanja
1.1. Organizator tekmovanja je NOARK Electric Europe s.r.o., s sedežem na naslovu Sezemicka 2757/2, Praga 20, 193 00, ID številka: 24123846, vpisana v poslovni register pri mestnem sodišču v Pragi pod številko 181277, (" Organizator")
1.2. Izvajalec tekmovanja je NOARK Electric Europe s.r.o., s sedežem na naslovu Sezemicka 2757/2, Praga 20, 193 00, identifikacijska številka podjetja: 24123846, vpisano v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek C 181277, (" Operater")
1.3. Natečaj traja od 10. aprila 2023 do 31. maja 2023 ali do odprodaje zalog. Kraj tekmovanja je Slovenija.

2. Tekmovalci in pravila
2.1. Natečaj je odprt za vse fizične osebe, starejše od 18 let, (i) ki imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju Slovenije in v času natečaja kupi kateri koli izdelek NOARK Electric Europe s.r.o. (z nakupom je upravičen/a do energijske ploščice) in vnese kodo iz ploščice na spletni strani www.noark-win.com.
("Zabava"). Z vnosom kode na spletnem mestu med nagradno igro se udeleženec strinja s sodelovanjem v nagradni igri in temi pravili nagradne igre.
2.2. Samo oseba, ki je kupila izdelek NOARK Electric Europe s.r.o. na določenih prodajnih mestih lahko sodelujejo v tekmovanju. Zaposleni in osebe v podobnem razmerju do organizatorja, izvajalca ali druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi tekmovanja za organizatorja in osebe, ki so tem osebam blizu v skladu z 22. členom zakona št. 89/2012 Zb., Civilni zakonik je izključen iz tekmovanja.
2.3. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je nakup izdelkov NOARK in brezplačna registracija prejete kode na spletni strani www.noark-win.com.
2.4. En udeleženec lahko vnese največ eno kodo na dan v določenem časovnem okviru tekmovanja.
2.5. Vsi udeleženci, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri, določenih s temi pravili tekmovanja ali bodo kršili ta pravila, bodo samodejno izključeni iz tekmovanja.

3. Dobitek in način določitve zmagovalca
3.1. Med obdobjem tekmovanja bo vsak teden izbranih 5 zmagovalcev prenosne baterije Samsung (»tedenska nagrada«). V tekmovanju je skupaj 40 prenosnih baterij Samsung.
3.2. Med obdobjem tekmovanja bo vsak mesec izbran 1 zmagovalec električnega skiroja ("glavna nagrada"). V nagradni igri sodelujeta skupaj 2 električna skiroja.
3.3. Zmagovalci bodo izžrebani z generatorjem naključnega izbora vsak naslednji torek in objavljeni na spletnem mestu https://www.noark-electric.eu/en/blog/recharge-with-noark.
3.4. Organizator ima pravico zahtevati račun, ki potrjuje, da so pogoji nagradne igre izpolnjeni in da temeljijo na nakupu.
3.5. Zmagovalec bo objavljen na spletni strani tekmovanja in strani organizatorja www.noark-electric.eu.
3.6. Nagrajenec se je dolžan dogovoriti za prevzem nagrade najkasneje v 7 dneh po prejemu elektronskega sporočila. Če se ta rok ne upošteva, ima organizator pravico odločiti, da se nagrada odvzame. V tem primeru ima organizator pravico podeliti nagrado nadomestnemu udeležencu, npr. novemu nagrajencu.
3.7. Nagrada je neprenosljiva. Zmagovalec ni dolžan sprejeti. Nagrada ni zamenljiva in jo določi Organizator. Zmagovalec ni upravičen do nobene protivrednosti nagrade (npr. materialne ali finančne). Organizator si pridržuje pravico do spremembe nagrade iz operativnih razlogov.
3.8. Sodelujoči se strinja, da bo organizator nagrado zmagovalcu zagotovil brezplačno. Udeleženec nima pravice od organizatorja zahtevati zamenjave nagrade ali uveljavljati drugih zahtevkov iz naslova njenih morebitnih pomanjkljivosti.
3.9. Nagrada, prikazana v oglasnem gradivu, je ilustrativna in morda ne ustreza dostavljeni nagradi.

4. Drugi pogoji, pravice in obveznosti
4.1. Udeleženci nagradne igre so vezani na pravila in so dolžni upoštevati sproti objavljena navodila organizatorja. S sodelovanjem v nagradni igri se vsak udeleženec strinja s pogoji in določili teh pravil. Udeleženci, ki bodo ravnali v nasprotju s temi pravili ali ne bodo izpolnjevali pogojev tega tekmovanja, bodo izključeni iz tekmovanja in njihova prijava ne bo vključena v oceno tekmovanja. Udeleženci, ki bodo kršili ta pravila, bodo izključeni brez kakršnega koli, četudi delnega zadovoljstva s strani organizatorja.
4.2. Organizator ni dolžan na noben način spoštovati teh pravil tekmovanja v odnosu do udeležencev nagradne igre. Udeleženci nagradne igre niso upravičeni do kakršnega koli zadoščenja s strani organizatorja, razen kot je navedeno v teh pravilih.
4.3. V primeru, da sodelujoči uporabi kakršna koli nezakonita sredstva (zlasti tehnična ali organizacijska ipd.), s katerimi bo zagotovil prednost v tekmovanju ali kakor koli omejil možnost poštene konkurence ali vplival na vrstni red drugih sodelujočih, ima Organizator pravica do zavrnitve takega udeleženca in kode njegovega tekmovalca.
4.4. Organizator ne odgovarja za nedostavo nagrade v primeru, da nagrajenec nagrade ne prevzame. Promotor tudi ni odgovoren za neuspešno posredovanje obvestila o nagradah v primeru kakršne koli napake pri prenosu podatkov.
4.5. Organizacija ne odgovarja za morebitne tehnične težave v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri (zlasti funkcionalnosti interneta) ali za dejanja tretjih oseb na internetu. Poleg tega organizator ni odgovoren za posredovanje napačne telefonske številke in e-poštnega naslova s strani udeleženca ob registraciji na spletni strani tekmovanja.
4.6. Druga razmerja, ki niso izrecno urejena s temi pravili, urejajo zakoni Češke republike.
4.7. Organizator ima pravico preveriti skladnost s temi pravili in pogoji nagradne igre, ki jih vsebujejo vsi udeleženci nagradne igre. Vsa vprašanja ali spore ali pritožbe v zvezi z nagradno igro oceni in dokončno reši organizator. Zmage ni mogoče uveljaviti na sodišču.

5. Obdelava osebnih podatkov
5.1 V nagradni igri se obdelujejo osebni podatki sodelujočega in dobitnika glavne nagrade. Ti osebni podatki bodo v okviru natečaja obdelani v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, predvsem pa Uredbo EU št. 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ("Uredba").
5.2. Organizator v okviru izvedbe nagradne igre nastopa kot skrbnik v smislu Uredbe, saj določa namen in način obdelave osebnih podatkov nagrajenca in sodelujočega. Kontaktna oseba za zmagovalce in udeležence kot posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, je kontaktna oseba organizatorja (Uradnik za zasebnost, e-mail: [email protected])
5.3. Organizator obrađuje lične podatke Učesnika u okviru imena, prezimena, firme, mesta kupovine, telefona i e-mail adrese. Ovi lični podaci se obrađuju tokom konkursa u svrhu njegovog sprovođenja i brišu se u roku od 1 meseca nakon završetka konkursa.
5.4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov sodelujočih in nagrajencev so ta pravila, ki prvi trenutek sodelovanja v nagradni igri predstavljajo zavezujoč dogovor o pogojih nagradne igre; obdelava osebnih podatkov zmagovalca in udeleženca je zato potrebna za izpolnjevanje te pogodbe s strani organizatorja, zato soglasje udeleženca in zmagovalca kot zadevnih oseb ni potrebno.
5.5. Osebni podatki nagrajenca bodo hranjeni 3 leta od zaključka nagradne igre oziroma še dlje, če bo tako hramba potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti organizatorja, v zakonsko določenem obdobju.
5.6. Posredovanje osebnih podatkov nagrajenca je pogoj za prevzem nagrade (pogoj za izpolnitev pogodbe). Če nagrajenec noče posredovati osebnih podatkov, nagrajenec ne more biti nagrajen.
5.7. Organizator sodelujoče in nagrajence v skladu s Pravili obvešča o njihovi pravici do:
a) od Organizatorja zahtevati dostop do osebnih podatkov;
(b) popravek ali izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov;
(c) prenosljivost osebnih podatkov;
d) vložite pritožbo pri nadzornem organu (Uradu za varstvo osebnih podatkov Češke republike, [email protected]).

6. Veljavnost tekmovalnih pravil
6.1. Ta pravila tekmovanja so na voljo na spletni strani tekmovanja www.noark-win.com. in začnejo veljati 10. aprila 2023.