Pravila takmičenja

"Dopunite se sa Norkom"

Ovaj tekst sadrži obavezujuća pravila i uslove takmičenja "Dopunite se sa Norkom" (u daljem tekstu "takmičenje").

 1. Organizator, datum i mesto takmičenja
  1.1. Organizator takmičenja je NOARK Electric Europe s.r.o., sa svojom sedištem u Sezemicka 2757/2, Prag 20, 193 00, ID broj: 24123846, registrovano u komercijalnom registru koju je držao Opštinski sud u Pragu, pod brojem 181277 , ("Organizator")
  1.2. Operator takmičenja je NOARK Electric Europe s.r.o., sa sedištem u Sezemicka 2757/2, Prague 20, 193 00, identifikacioni broj kompanije: 24123846, upisan u komercijalni registar koji vodi opštinski sud u Pragu, odeljak C 181277, ("Operator")
  1.3. Takmičenje traje od 10. aprila 2023. do 31. maja 2023. ili dok traju zalihe. Mesto takmičenja je Srbija.
 2. Takmičari i pravila
  2.1. Takmičenje je otvoreno za bilo koje prirodne osobe starijih od 18 godina, (i) koji ima stalno ili privremeno prebivalište na teritoriji Srbije a u vreme takmičenja kupuje bilo koji proizvod NOARK Electric Europe s.r.o. (kupovinom, on/ona ima pravo da dobije energetsku čokoladicu) i unosi kod sa čokoladice na veb stranicu www.noark-win.com.
  ("Žurka"). Unošenjem kodeksa na veb stranici tokom takmičenja, učesnik pristaje da učestvuje u takmičenju i ovim pravilima takmičenja.
  2.2. Samo osoba koja je kupila proizvod NOARK Electric Europe s.r.o. na određenim mestima prodaje, mogu ući u konkurenciju. Zaposleni i osobe u sličnom odnosu prema organizatoru, operatoru ili drugim osobama koji učestvuju u sprovođenju takmičenja za organizatora i osobama bliskim tim osobama u skladu sa članom 22. Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik je isključen iz takmičenja.
  2.3. Uslov za učešće u takmičenju je kupovina NOARK proizvoda i besplatna registracija dobijenog koda na veb stranici www.noark-win.com.
  2.4. Jedan učesnik može uneti najviše jedan kod dnevno tokom određenog vremenskog okvira takmičenja.
  2.5. Svi učesnici koji ne ispunjavaju uslove učešća u takmičenju navedenih u ovim pravilima takmičenja ili krše ova pravila, automatski će se isključiti sa takmičenja.
 3. Pobeda i način određivanja pobednika
  3.1. Tokom takmičarskog perioda, 5 pobednika Samsung pomoćne baterije će biti izabrano svaka nedelje ("nedeljna nagrada"). U konkursu postoji ukupno 40 Samsung pomoćnih baterija.
  3.2. Tokom takmičarskog perioda, biće izabran 1 dobitnik električnog trotineta svakog meseca ("glavna nagrada"). U nagradnoj igri učestvuju ukupno 2 električna trotineta.
  3.3. Dobitnici će biti izvučeni pomoću generatora slučajnog odabira svakog sledećeg utorka i objavljeni na sajtu https://www.noark-electric.cz/rs/blog/cestitamo-pobednicima.
  3.4. Organizator ima pravo da zahteva prilaganje fakture da potvrdi da su se ispunili uslovi takmičenja i da se zasnivaju na kupovini.
  3.5. Pobednik će biti naveden na veb stranici takmičenja i stranici organizatora www.noark-electric.eu/rs.
  3.6. Dobitnik je dužan da se dogovori o preuzimanju nagrade najkasnije u roku od 7 dana od prijema mejla. Ukoliko se ovaj rok ne ispoštuje, Organizator ima pravo da odluči da će nagrada biti oduzeta. U tom slučaju, Organizator ima pravo da dodeli nagradu zamenskom učesniku, na primer novom izboru dobitnika nagrade.
  3.7. Nagrada je neprenosiva. Pobednik nije u obavezi da prihvati. Nagrada nije zamenljiva i određuje je Organizator. Pobednik nema pravo na bilo kakav ekvivalent nagrade (npr. materijalne ili finansijske). Organizator zadržava pravo promene nagrade iz operativnih razloga.
  3.8. Učesnik prihvata da će Organizator pobedniku obezbediti nagradu bez naknade. Učesnik nema pravo da zahteva zamenu nagrade od Priređivača niti da postavlja druga potraživanja koja proizilaze iz njenih mogućih nedostataka.
  3.9. Nagrada prikazana u reklamnom materijalu je ilustrativna, može ne odgovarati dostavljenoj nagradi.
 4. Ostali uslovi, prava i obaveze
  4.1. Učesnici konkursa su obavezani pravilima i dužni su da se pridržavaju kontinuirano najavljivanih ili objavljenih uputstava Organizatora. Učešćem u konkursu, svaki Učesnik je saglasan sa njegovim uslovima i odredbama ovih pravila. Učesnici koji postupe suprotno ovim pravilima, ili koji ne ispunjavaju uslove ovog konkursa, biće isključeni iz takmičenja i njihova registracija neće biti uključena u ocenu konkursa. Učesnici koji krše ova pravila biće isključeni bez ikakvog, čak i delimičnog, zadovoljstva od strane Organizatora
  4.2. Organizator se ni na koji način ne obavezuje da poštuje ova pravila takmičenja u odnosu na Učesnike takmičenja. Učesnici takmičenja nemaju pravo na bilo kakvu satisfakciju od strane Organizatora osim što je navedeno u ovim pravilima.
  4.3. U slučaju da Učesnik koristi bilo koja nedozvoljena sredstva (posebno tehnička ili organizaciona i sl.), koja će obezbediti prednost u takmičenju, ili na bilo koji način ograničiti mogućnost fer konkurencije ili uticati na redosled drugih Učesnika, Organizator ima pravo da odbaci takvog Učesnika i njegov takmičarkse kod(ove).
  4.4. Organizator ne snosi odgovornost za neuručenje nagrade u slučaju da pobednik ne preuzme nagradu. Organizator takođe ne snosi odgovornost za nedostavljanje obaveštenja o nagradi u slučaju bilo kakvog kvara u prenosu podataka.
  4.5. Organizacija ne snosi odgovornost za bilo kakve tehničke probleme u vezi sa učešćem na takmičenju (naročito funkcionalnost interneta) ili za radnje trećih lica na internetu. Pored toga, Organizator nije odgovoran za davanje pogrešnog broja telefona i e-mail adrese od strane Učesnika prilikom registracije na sajtu takmičenja.
  4.6. Ostali odnosi koji nisu izričito regulisani ovim pravilima su regulisani zakonima Češke Republike.
  4.7. Organizator ima pravo da proverava poštovanje ovih pravila i uslova konkursa sadržanih u njima od strane svakog od Učesnika takmičenja. Sva pitanja ili sporove ili žalbe u vezi sa konkursom procenjuje i konačno rešava Organizator. Pobeda se ne može izvršiti na sudu.
 5. Obrada ličnih podataka
  5.1. U konkursu se obrađuju lični podaci Učesnika i dobitnika glavne nagrade. Ovi lični podaci će se obrađivati u okviru konkursa u skladu sa važećim zakonodavstvom o zaštiti ličnih podataka, a posebno Uredbom EU br. 2016/679 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ("Uredba").
  5.2. U okviru sprovođenja takmičenja, Organizator nastupa kao administrator u smislu Uredbe, jer utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka Pobednika i Učesnika. Kontakt osoba za pobednike i učesnike kao subjekte podataka je kontakt osoba organizatora (službenik za privatnost, e-mail: [email protected])
  5.3. Organizator obrađuje lične podatke Učesnika u okviru imena, prezimena, firme, mesta kupovine, telefona i e-mail adrese. Ovi lični podaci se obrađuju tokom konkursa u svrhu njegovog sprovođenja i brišu se u roku od 1 meseca nakon završetka konkursa.
  5.4. Pravni osnov za obradu ličnih podataka Učesnika i Pobednika su ova Pravila, da prvi trenutak učešća na konkursu predstavlja obavezujući sporazum o uslovima konkursa; obrada ličnih podataka Pobednika i Učesnika je stoga neophodna za ispunjenje ovog ugovora od strane Organizatora, te stoga nije potrebna saglasnost Učesnika i Pobednika kao dotičnih lica.
  5.5. Lični podaci Pobednika će se čuvati u periodu od 3 godine od dana završetka konkursa, ili čak i duže ako je takvo zadržavanje neophodno radi ispunjenja zakonske obaveze Organizatora, u periodu koji je utvrđen zakonom.
  5.6. Dostavljanje ličnih podataka od strane pobednika je uslov za dobijanje nagrade (uslov neophodan za ispunjenje ugovora). Ako pobednik odbije da pruži lične podatke, pobednik ne može biti nagrađen.
  5.7. Organizator ovim putem obaveštava Učesnike i Pobednike u skladu sa Pravilnikom o njihovom pravu na:
  a) zatražiti pristup ličnim podacima od Organizatora;
  (b) ispravljanje ili brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka;
  (c) prenosivost ličnih podataka;
  d) podneti žalbu nadzornom organu (Kancelarija za zaštitu ličnih podataka Republike Češke, [email protected]).
 6. Važenje pravila konkursa
  6.1. Ova pravila takmičenja su dostupna na veb stranici takmičenja www.noark-win.com. i stupaju na snagu 10. Aprila 2023.