Regler

"Vi belønner dig for dit køb. Pålideligt"

Regler for konkurrencen
”Vi belønner dig for dit køb. Pålideligt”
Denne tekst indeholder de bindende regler og betingelser for konkurrencen ”Vi belønner dig for dit køb. Pålideligt” (herefter benævnt som ”konkurrence”).

 1. Arrangør, dato og sted for konkurrencen
  1.1. Arrangøren af konkurrencen er Noark Electric Europe s.r.o., med registreret adresse på Sezemická 2757/2, Prag 20, 193 00, CVR: 24123846, registreret i handelsregisteret, der føres af den kommunale domstol i Prag, Sektion C, Insert 181277, (”Arrangør”).
  1.2. Operatøren af konkurrencen er Noark Electric Europe s.r.o., med registreret adresse på Sezemická 2757/2, Prag 20, 193 00, CVR: 24123846, registreret i handelsregisteret, der føres af den kommunale domstol i Prag, Sektion C, Insert 181277, (”Operatør”).
  1.3. Konkurrencen løber fra den 17. April 2023 til den 31. maj 2023 eller indtil lagrene er tømt. Konkurrencestedet er Danmark.
 2. Deltagere og regler
  2.1. Konkurrencen er åben for enhver fysisk person over 18 år, (i) som har permanent eller midlertidig bopæl i Danmark og som på konkurrencetidspunktet køber ethvert produkt fra Noark Electric Europe s.r.o. (Ved køb er han/hun berettiget til at modtage en konkurrencedåse med en energidrik.) og indtaster konkurrencekoden fra dåsen på konkurrencens hjemmeside www.noark-win.com.
  (”Parti”). Ved at indtaste koden på hjemmesiden i løbet af konkurrencen, accepterer Deltageren at deltage i konkurrencen og disse konkurrenceregler.
  2.2. Kun en person der har købt et produkt fra Noark Electric Europe s.r.o. på udvalgte salgssteder, kan deltage i konkurrencen. Ansatte og personer i et lignende forhold til Arrangøren, Operatøren eller andre personer, der deltager i gennemførelsen af konkurrencen for Arrangøren samt personer tæt på disse personer, er udelukket fra konkurrencen i henhold til §22 i lov nr. 89/2012 Coll., The Civil Code.
  2.3. Betingelsen for deltagelse i konkurrencen er køb af konkurrenceproduktet og gratis registrering af konkurrencekoden på hjemmesiden www.noark-win.com.
  2.4. En Deltager kan maksimalt indtaste én kode pr. dag inden for den valgte tidsramme for konkurrencen.
  2.5. Alle Deltagere der ikke opfylder betingelserne for deltagelse i konkurrencen angivet i disse konkurrenceregler, eller som overtræder disse regler, vil automatisk blive udelukket fra konkurrencen.
 3. Gevinster og metode til at bestemme vinderen
  3.1. I slutningen af konkurrenceperioden udvælges tre vindere af Apple Watches til en værdi af 2399 kroner (DKK) per stk. – Gevinstafgiften til staten betales af Vanpee A/S.
  3.2. Vinderne vil blive trukket af en tilfældig generator live på Instagram en uge efter konkurrenceperiodens udløb.
  3.3. Arrangøren har ret til at anmode om fremsendelse af en faktura for at verificere, at erhvervelsen af konkurrencedåsen var baseret på et køb.
  3.4. Vinderen vil blive oplyst på konkurrencens hjemmeside og på Arrangørens sider www.noark-electric.__.
  3.5. Vinderen er forpligtiget til at aftale overdragelse af præmien senest 7 dage efter modtagelsen af e-mailen. Hvis denne frist ikke overholdes, er Arrangøren berettiget til at beslutte, at præmien fortabes til Arrangøren. I et sådant tilfælde forbeholder Arrangøren sig retten til at tildele prisen til en udpeget stedfortræder efter Arrangørens skøn, for eksempel et nyt valg.
  3.6. Præmien kan ikke overdrages. Vinderen er ikke forpligtiget til at acceptere. Præmien kan ikke ombyttes og bestemmes af Arrangøren. Vinderen er ikke berettiget til nogen tilsvarende præmie (f.eks. materiale eller økonomisk). Arrangøren forbeholder sig retten til at ændre præmien af driftsmæssige årsager.
  3.7. Deltageren anerkender at Arrangøren vil give vinderen en gratis præmie. Deltageren er ikke berettiget til at kræve ombytning af præmien fra Arrangøren eller til at gøre andre krav gældende som følge af dennes eventuelle mangler.
  3.8. Præmien vist i annoncematerialet er illustrativ, den svarer muligvis ikke til motivet for den fremsendte præmie. Vinderen er ikke berettiget til at vælge en gave.
 4. Andre betingelser, rettigheder og forpligtigelser
  4.1. Deltagerne i konkurrencen er bundet af reglerne og er forpligtet til at følge Arrangørens løbende annoncerede eller offentliggjorte instruktioner. Ved at deltage i konkurrencen accepterer hver Deltager betingelserne og bestemmelserne i disse regler. Deltagere der handler i strid med disse regler, eller som ikke opfylder betingelserne for denne konkurrence, vil blive udelukket fra konkurrencen og deres tilmelding vil ikke blive inkluderet i bedømmelsen af konkurrencen. Deltagere der handler i strid med disse regler, vil blive udelukket uden nogen, selv delvis, kompensation fra Arrangørens side.
  4.2. Arrangøren forpligtiger sig ikke til disse konkurrenceregler på nogen måde med hensyn til Deltagerne i konkurrencen. Deltagere i konkurrencen er ikke berettiget til nogen form for kompensation fra Arrangøren udover det, der er angivet i disse regler.
  4.3. I tilfælde af at Deltageren anvender uautoriserede midler (især tekniske eller organisatoriske osv.), til at sikre sig en fordel i konkurrencen, eller på nogen måde begrænser muligheden for fair konkurrence eller påvirker andre Deltageres rækkefølge, er Arrangøren berettiget til at udelukke en sådan Deltager og dennes konkurrencekode(r).
  4.4. Arrangøren er ikke ansvarlig for manglende levering af præmien i tilfælde af, at Vinderen ikke afhenter præmien. Arrangøren er heller ikke ansvarlig for manglende levering af præmiemeddelelsen i tilfælde af fejl i datatransmissionen.
  4.5. Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske forbindelsesproblemer i forbindelse med deltagelse i konkurrencen (især funktionaliteten af internettet), eller for tredjeparters handlinger på internettet. Arrangøren er desuden ikke ansvarlig for at oplyse forkert telefonnummer og e-mailadresse på Deltageren under tilmelding på konkurrencens hjemmeside.
  4.6. Andre forhold der ikke udtrykkeligt er reguleret af disse regler, er underlagt lovgivningen i Tjekkiet.
  4.7. Arrangøren er berettiget til at kontrollere overholdelsen af disse regler, og konkurrencebetingelserne indeholdt heri, for hver af Deltagerne i konkurrencen. Alle spørgsmål eller tvister eller klager i forbindelse med konkurrencen vurderes og afgøres endeligt af Arrangøren. Gevinster kan ikke tvangsfuldbyrdes i retten.
 5. Behandling af personoplysninger
  5.1. Personlige data for Deltagere og Vindere af hovedpræmien behandles i konkurrencen. Personoplysninger vil blive behandlet som en del af konkurrencen i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, især EU-forordning nr. 2016/679 om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data (”Forordningen”).
  5.2. I løbet af konkurrencens forløb fungerer Arrangøren som administrator i Forordningens forstand, da den bestemmer formålet med og midlerne til at behandle Vindernes og Deltagernes personoplysninger. Kontaktpunktet for Vindere og Deltagere som er registret, er Arrangørens kontaktperson (Privacy Officer, e-mail: [email protected])
  5.3. Arrangøren behandler Deltagernes personoplysninger herunder navn, efternavn, virksomhed, købssted, telefon og e-mailadresse. Disse personoplysninger behandles under konkurrencen med henblik på dens gennemførelse og slettes inden for 1 måned efter konkurrencens afslutning.
  5.4. Retsgrundlaget for behandling af Deltagernes og Vindernes personoplysninger er disse regler, at det første øjeblik for deltagelse i konkurrencen repræsenterer en bindende aftale om konkurrencebetingelserne; behandling af Vindernes og Deltagernes personoplysninger er således nødvendig for at opfylde denne aftale fra Arrangørens side, og der kræves derfor ikke samtykke fra Deltagerne og Vinderne som de berørte personer.
  5.5. Vindernes personlige data vil blive opbevaret i en periode på 3 år fra datoen for afslutning af konkurrencen eller endnu længere, hvis en sådan opbevaring er nødvendig for at opfylde Arrangørens juridiske forpligtigelse, for perioden fastsat ved lov.
  5.6. Vinderens levering af personlige data er en betingelse for overførsel af præmien (et krav, der er nødvendigt for at opfylde kontrakten). Hvis Vinderen nægter at afgive personlige data, kan Vinderen ikke tildeles.
  5.7. Arrangøren informerer hermed Deltagerne og Vinderne i overensstemmelse med Forordningen om deres ret til:
  a) at anmode om adgang til personlige data fra Arrangøren;
  b) berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger;
  c) portabilitet af personoplysninger;
  d) at indgive en klage til tilsynsmyndigheden (Tjekkiets kontor for beskyttelse af personoplysninger, [email protected]).
 6. Konkurrencereglernes gyldighed
  6.1. Disse konkurrenceregler er tilgængelige på konkurrencens hjemmeside www.noark-win.com og træder i kraft den 17. 4. 2023.