Pravidla

„S NOARKEM NA MS V HOKEJI!”

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Odměníme Vás za nákup. Spolehlivě“ (dále jen jako „soutěž“).

 1. Pořadatel, termín a místo konání soutěže
  • 1.1. Pořadatelema organizátorem soutěže je NOARK Electric Europe s.r.o., se sídlem Sezemická 2757/2, Praha 20, 193 00, IČO: 24123846, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181277, („Pořadatel“).
  • 1.2. Provozovatelem soutěže je NOARK Electric Europe s.r.o., se sídlem Sezemická 2757/2, Praha 20, 193 00, IČO: 24123846, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181277, („Provozovatel“).
  • 1.3. Soutěž probíhá v době od 1. 4. 2024 do 3. 5. 2024. Místem konání soutěže je Česká republika.
 2. Účastníci soutěže a pravidla
  • 2.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, (i) která má trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky a v době soutěže zakoupí jakýkoli produkt značky Noark Electric Europe s.r.o. v hodnotě alespoň 2 500 Kč bez DPH (zakoupením získává nárok na obdržení soutěžního losu), zadá soutěžní kód z losu a odpoví na soutěžní otázku na webové stránce soutěže www.noark-win.com.

   („Účastník“). Zadáním kódu na webových stránkách v době trvání soutěže souhlasí se svou účastí v soutěži a s těmito pravidly soutěže.
  • 2.2. Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nakoupila produkt společnosti Noark Electric Europe s.r.o. na vybraných prodejních místech. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k Pořadateli, Provozovateli či dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • 2.3. Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení soutěžního produktu NOARK v hodnotě alespoň 2 500 Kč bez DPH, dále bezplatná registrace soutěžního kódu a odpověď na soutěžní otázku na webových stránkách www.noark-win.com.
  • 2.4. Účastník získá tolik losů s jedinečnými kódy, kolik udělá nákupů nad 2 500 Kč bez DPH u vybraných partnerů
  • 2.5. Ze soutěže budou bez dalšího upozornění vyřazeni všichni Účastníci, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže nebo tato pravidla poruší.
 3. Výhra a způsob určení výherce
  • 3.1. Během soutěžního období bude každý týden v pátek vyhlášen 1 výherce, který získá 2x vstupenku na MS v hokeji („Týdenní výhra“). V soutěži je celkem 10 ks vstupenek na MS v hokeji. (5x losování o 2 vstupenky na MS)
  • 3.2. Výherci budou vyhlašováni vždy v pátek v 15:00 a zveřejněni na stránkách https://www.noark-electric.cz/cz/blog/s-noarkem-na-hokej a na sociálních sitích NOARK.
  • 3.3. Výherce bude vyhlášen na základě odpovědi na týdenní otázku, na kterou odpoví na stránkách www.noark-win.com - NEJBLIŽŠÍ TIP ke správné odpovědi na soutěžní otázku VYHRÁVÁ.
  • 3.4. Otázky budou na týdenní bázi, tzn. budou se měnit káždý týden v PÁTEK v 15:00. Během soutěžního období bude celkem 5 otázek.
  • 3.5. Pořadatel má právo požadovat předložení faktury, aby ověřil, že získání soutěžního losu bylo na základě uskutečněného nákupu.
  • 3.6. Výherce bude uveden na soutěžních stránkách pořadatale ww.noark-electric.cz
  • 3.7. Nejpozději do 7 dnů od obdržení e-mailu o výhře je výherce povinen se domluvit na předání výhry. Při nedodržení této lhůty je Pořadatel oprávněn rozhodnout, že výhra propadá Pořadateli. Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo udělit výhru náhradníkovi určenému dle uvážení Pořadatele, například novým slosováním.
  • 3.8. Výhra je nepřenosná. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherce není oprávněn požadovat jakýkoliv ekvivalent výhry (např. věcný či finanční). Pořadatel si vyhrazuje právo ze svých provozních důvodů změnit výhru.
  • 3.9. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel výherci výhru bezúplatně poskytne. Účastník není oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky plynoucí z jejích případných vad.
  • 3.10. Výhra vyobrazena v reklamních materiálech je ilustrativní, nemusí odpovídat motivu zaslané výhře.
 4. Další podmínky, práva a povinnosti
  • 4.1. Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý Účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci jednající v rozporu s těmito pravidly, popř. nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni a jejich registrace nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže. Účastnící jednající v rozporu s těmito pravidly budou vyřazeni bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné, plnění ze strany Pořadatele.
  • 4.2. Pořadatel se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči Účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.
  • 4.3. V případě, že Účastník použije jakékoliv neoprávněné prostředky (zejména technické či organizační atd.), které mu zajistí výhodnější pořadí v soutěži, nebo jakkoliv omezí možnost soutěžit či ovlivní pořadí ostatních Účastníků, je Pořadatel oprávněn takového Účastníka a jeho soutěžní kód/y ze soutěže vyřadit.
  • 4.4. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě nevyzvednutí výhry výhercem. Pořadatel též neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.
  • 4.5. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) ani za jednání třetích osob v síti internet. Pořadatel dále neodpovídá za uvedení chybného telefonního čísla a e-mailové adresy Účastníkem v rámci registrace na webových stránkách soutěže.
  • 4.6. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.
  • 4.7. Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z Účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží, posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel. Výhru není možné vymáhat soudně.
 5. Zpracování osobních údajů
  • 5.1. V soutěži se zpracovávají osobní údaje Účastníků a výherce výhry. Tyto osobní údaje budou zpracovávány v rámci realizace soutěže v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu osobních údajů, zejména Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“).
  • 5.2. V rámci realizace soutěže vystupuje ve smyslu Nařízení Pořadatel jako správce, protože určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů Výherce a Účastníků. Kontaktním místem pro Výherce a Účastníky jako subjekty údajů je kontaktní osoba organizátora (Privacy Officer, e-mail: [email protected])
  • 5.3. Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků v rozsahu jména, příjmení, firmy, místa nákupu, telefonu a e-mailové adresy. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány během trvání soutěže za účelem její realizace a jsou vymazány do 1 měsíce po ukončení soutěže.
  • 5.4. Právním základem zpracování osobních údajů Účastníků a Výherců jsou tato Pravidla, která momentem zapojení do soutěže představují závaznou dohodu o podmínkách soutěže; zpracování osobních údajů Výherců a Účastníků je tak nezbytné pro plnění této dohody ze strany Pořadatele, a proto se nevyžaduje souhlas Účastníků a Výherce jako dotčených osob.
  • 5.5. Osobní údaje Výherců budou uchovávány po dobu 3 let ode dne skončení soutěže, případně i déle, pokud je takové uchovávání nezbytné pro splnění zákonné povinnosti Pořadatele, a to na dobu takto stanovenou zákonem.
  • 5.6. Poskytnutí osobních údajů výhercem je podmínkou pro předání výhry (požadavek potřebný k plnění smlouvy). V případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů výhercem nemůže být výherci předána výhra.
  • 5.7. Pořadatel tímto v souladu s Nařízením informuje Účastníky a Výherce o jejich právu: a) požadovat od Pořadatele přístup k osobním údajům; b) na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů; c) na přenositelnost osobních údajů; d) podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, [email protected]).
 6. Platnost pravidel soutěže
  • 6.1. Tato pravidla soutěže jsou dostupná na soutěžní stránce www.noark-win.com a nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2024.