Pravidlá

„NABIJ SE S NOARKEM”

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Odměníme Vás za nákup. Spolehlivě“ (dále jen jako „soutěž“).

  1. Pořadatel, termín a místo konání soutěže

1.1. Pořadatelema organizátorem soutěže je NOARK Electric Europe s.r.o., se sídlem Sezemická 2757/2, Praha 20, 193 00, IČO: 24123846, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181277, („Pořadatel“).

1.2. Provozovatelem soutěže je NOARK Electric Europe s.r.o., se sídlem Sezemická 2757/2, Praha 20, 193 00, IČO: 24123846, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181277, („Provozovatel“).

1.3. Soutěž probíhá v době od 10. 4. 2023 do 31. 5. 2023 nebo do vydání zásob. Místem konání soutěže je Slovenská republika.

2. Účastníci soutěže a pravidla

2.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, (i) která má trvalý nebo přechodný pobyt na území Slovenské republiky a v době soutěže zakoupí jakýkoli produkt značky Noark Electric Europe s.r.o. (zakoupením získává nárok na obdržení soutěžní tyčinky) a zadá soutěžní kód z tyčinky na webové stránce soutěže www.noark-win.com.

(„Účastník“). Zadáním kódu na webových stránkách v době trvání soutěže souhlasí se svou účastí v soutěži a s těmito pravidly soutěže.

2.2. Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nakoupila produkt společnosti Noark Electric Europe s.r.o. na vybraných prodejních místech. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k Pořadateli, Provozovateli či dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.3. Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení soutěžního produktu a dále bezplatná registrace soutěžního kódu na webových stránkách www.noark-win.com.

2.4. Jeden Účastník může zadat do soutěže maximálně jeden kód denně po dobu trvání soutěže.

2.5. Ze soutěže budou bez dalšího vyřazeni všichni Účastníci, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže nebo tato pravidla poruší.

3. Výhra a způsob určení výherce
3.1. Během soutěžního období bude každý týden vylosováno 5 výherců Powerbanky Samsung („Týdenní výhra“). V soutěži je celkem 40 ks powerbanek Samsung.

3.2. Během soutěžního období bude každý měsíc vylosován 1 výherce Playstation 5 („Hlavní výhra“). V soutěží jsou celkem 2 ks Playstation 5.

3.3. Výherci budou vylosováni náhodným generátorem vždy následující týden v úterý a zveřejněni na stránkách https://www.noark-electric.cz/sk/blog/nabij-sa-s-noarkom.

3.4. Pořadatel má právo požadovat předložení faktury, aby ověřil, že získání soutěžní plechovky bylo na základě uskutečněného nákupu.

3.5. Výherce bude uveden soutěžních stránkách a stánkách Pořadatale www.noark-electric.sk

3.6. Nejpozději do 7 dnů od obdržení e-mailu o výhře je výherce povinen se domluvit na předání výhry. Při nedodržení této lhůty je Pořadatel oprávněn rozhodnout, že výhra propadá Pořadateli. Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo udělit výhru náhradníkovi určenému dle uvážení Pořadatele, například novým slosováním.

3.7. Výhra je nepřenosná. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherce není oprávněn požadovat jakýkoliv ekvivalent výhry (např. věcný či finanční). Pořadatel si vyhrazuje právo ze svých provozních důvodů změnit výhru.

3.8. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel výherci výhru bezúplatně poskytne. Účastník není oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky plynoucí z jejích případných vad.

3.9. Výhra vyobrazena v reklamních materiálech je ilustrativní, nemusí odpovídat motivu zaslané výhře. .

4. Další podmínky, práva a povinnosti

4.1. Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý Účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci jednající v rozporu s těmito pravidly, popř. nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni a jejich registrace nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže. Účastnící jednající v rozporu s těmito pravidly budou vyřazeni bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné, plnění ze strany Pořadatele.

4.2. Pořadatel se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči Účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.

4.3. V případě, že Účastník použije jakékoliv neoprávněné prostředky (zejména technické či organizační atd.), které mu zajistí výhodnější pořadí v soutěži, nebo jakkoliv omezí možnost soutěžit či ovlivní pořadí ostatních Účastníků, je Pořadatel oprávněn takového Účastníka a jeho soutěžní kód/y ze soutěže vyřadit.

4.4. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě nevyzvednutí výhry výhercem. Pořadatel též neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.

4.5. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) ani za jednání třetích osob v síti internet. Pořadatel dále neodpovídá za uvedení chybného telefonního čísla a e-mailové adresy Účastníkem v rámci registrace na webových stránkách soutěže.

4.6. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.

4.7. Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z Účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží, posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel. Výhru není možné vymáhat soudně.

5. Zpracování osobních údajů

5.1. V soutěži se zpracovávají osobní údaje Účastníků a výherce hlavní výhry. Tyto osobní údaje budou zpracovávány v rámci realizace soutěže v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu osobních údajů, zejména Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“).

5.2. V rámci realizace soutěže vystupuje ve smyslu Nařízení Pořadatel jako správce, protože určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů Výherce a Účastníků. Kontaktním místem pro Výherce a Účastníky jako subjekty údajů je kontaktní osoba organizátora (Privacy Officer, e-mail: [email protected])

5.3. Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků v rozsahu jména, příjmení, firmy, místa nákupu, telefonu a e-mailové adresy. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány během trvání soutěže za účelem její realizace a jsou vymazány do 1 měsíce po ukončení soutěže.

5.4. Právním základem zpracování osobních údajů Účastníků a Výherců jsou tato Pravidla, která momentem zapojení do soutěže představují závaznou dohodu o podmínkách soutěže; zpracování osobních údajů Výherců a Účastníků je tak nezbytné pro plnění této dohody ze strany Pořadatele, a proto se nevyžaduje souhlas Účastníků a Výherce jako dotčených osob.

5.5. Osobní údaje Výherců budou uchovávány po dobu 3 let ode dne skončení soutěže, případně i déle, pokud je takové uchovávání nezbytné pro splnění zákonné povinnosti Pořadatele, a to na dobu takto stanovenou zákonem.

5.6. Poskytnutí osobních údajů výhercem je podmínkou pro předání výhry (požadavek potřebný k plnění smlouvy). V případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů výhercem nemůže být výherci předána výhra.

5.7. Pořadatel tímto v souladu s Nařízením informuje Účastníky a Výherce o jejich právu: a) požadovat od Pořadatele přístup k osobním údajům; b) na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů; c) na přenositelnost osobních údajů; d) podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, [email protected]).

6. Platnost pravidel soutěže

6.1. Tato pravidla soutěže jsou dostupná na soutěžní stránce www.noark-win.com a nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 4. 2022.